Delta School District - international programs

Chi Tiết về Trường Học tại Delta

 
Khu Học Chánh Delta có 31 trường trung học và tiểu học trong ba cộng đồng Delta, Ladner, và Tsawwassen. Delta có rất ít học sinh ESL, với 90% là học sinh Canada nói tiếng Anh trong nhiều trường. Cha mẹ quốc tế có thể xem xét chuyện đi học và điểm trong phiếu điểm của con họ qua internet bằng dịch vụ “Cha Mẹ Kết Nối” miễn phí.
 

  trường trung học

 • Burnsview Secondary School

  > Dân số học: 800
  > Dân số quốc tế: 80
  > 8-12 English, 8-12 French Immersion, Linear System
  ACADEMIES Ice Hockey Academy
  SPORTS TEAMS Water Polo, Weight Training, Badminton, Basketball, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer
  164 COURSES OFFERED
  View
 • Delta Secondary School

  > Dân số học: 1600
  > Dân số quốc tế: 130
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Dance Academy, Film Acting Academy, Film Production Academy, Opera Academy, Lacrosse Academy, Softball Academy, Farm Roots Mini School
  SPORTS TEAMS Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Aquatics
  163 COURSES OFFERED
  View
 • Delview Secondary School

  > Dân số học: 800
  > Dân số quốc tế: 50
  > 8-12 English, Semestered System
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ultimate Frisbee, Ball Hockey, Badminton, Basketball, Curling, Golf, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Aquatics
  150 COURSES OFFERED
  View
 • North Delta Secondary School

  > Dân số học: 1200
  > Dân số quốc tế: 30
  > 8-12 English, Semestered System
  SPORTS TEAMS Ball Hockey, Badminton, Basketball, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Skiing, Wrestling, Aquatics
  167 COURSES OFFERED
  View
 • Sands Secondary School

  > Dân số học: 800
  > Dân số quốc tế: 80
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Baseball Academy, Soccer Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Aquatics, Cheerleading
  138 COURSES OFFERED
  View
 • Seaquam Secondary School

  > Dân số học: 1300
  > Dân số quốc tế: 65
  > 8-12 English, International Baccalaureate (IB), Linear System
  ACADEMIES Golf Academy, Softball Academy
  SPORTS TEAMS Water Polo, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Aquatics, Cheerleading
  173 COURSES OFFERED
  View
 • South Delta Secondary School

  > Dân số học: 1400
  > Dân số quốc tế: 130
  > 8-12 English, French Immersion 8 - 12, Linear System
  ACADEMIES Film Acting Academy, Film Production Academy, Golf Academy, Ice Hockey Academy, Soccer Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ball Hockey, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Aquatics
  177 COURSES OFFERED
  View