Học sinh quốc tế bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế khi học tập tại hội đồng trường Delta. Có các chương trình bảo hiểm y tế khác nhau tùy thuộc vào độ dài của các chương trình học:
 
1. Dịch vụ bảo hiểm y tế Medical Services Plan (MSP) được yêu cầu bởi luật pháp tỉnh British Columbia, bắt buộc đối với tất cả các dân cư của tỉnh. Học sinh quốc tế có thời gian học tập 1 năm hoặc lâu hơn sẽ được chi trả bảo hiểm y tế bởi MSP. Học sinh phải chờ khoảng ba tháng trước khi bảo hiểm MSP bắt đầu có hiệu lực (tính từ khi học sinh đến Canada), vì vậy học sinh nên mua bảo hiểm y tế tư nhân  trong thời gian chờ này. Để biết thêm thông tin chi tiết về Dịch vụ bảo hiểm y tế MSP mời bạn truy cập vào trang: http://godelta.ca/files/1868__msp-brochure.pdf 
 
Học sinh có MSP cũng sẽ có thêm các quyền lợi  được gọi là Guard Me Plus BC. Chương trình bổ túc này cung cấp thêm một số quyền lợi như được sơ lược ở đây:  http://godelta.ca/files/2284__guard.me_PLUSBC_Summary_2.pdf 
 
Học sinh rời khỏi phạm vi tỉnh đi nghỉ hoặc vì các mục đích khác phải mua bảo hiểm y tế bổ sung. Trách nhiệm này thuộc về học sinh và phụ huynh.
 
2. Dịch vụ bảo hiểm y tế học sinh Student Guard là một chương trình bảo hiểm y tế tư nhân sẽ được áp dụng cho học sinh toàn thời gian trong khi chờ ba tháng trước khi bảo hiểm MSP có hiệu lực. Nó cũng phát huy tác dụng đối với các học sinh theo học khóa ngắn hạn ít hơn một năm (bao gồm cả chương trình trại hè và trại đông). Để biết thông tin chi tiết về chương trình bảo hiểm Student 
 
Guard, mời bạn truy cập vào trang: http://godelta.ca/sites/files/SummaryStudentGuard.pdf
 
 
 
Khi học sinh không theo học Chương trình học sinh Quốc tế của hội đồng trường Delta nữa, trách nhiệm bảo hiểm y tế sẽ thuộc về học sinh và phụ huynh/người giám hộ.