Chi Tiết về Trường Học tại Delta

 
Khu Học Chánh Delta có 31 trường trung học và tiểu học trong ba cộng đồng Delta, Ladner, và Tsawwassen. Delta có rất ít học sinh ESL, với 90% là học sinh Canada nói tiếng Anh trong nhiều trường. Cha mẹ quốc tế có thể xem xét chuyện đi học và điểm trong phiếu điểm của con họ qua internet bằng dịch vụ “Cha Mẹ Kết Nối” miễn phí.
 

  Secondary Schools

 • Burnsview Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 80
  > 8-12 English, 8-12 French Immersion, Linear System
  ACADEMIES Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Water Polo, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Golf, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Aquatics
  164 COURSES OFFERED
  View
 • Delta Secondary School

  > School Population: 1600
  > International Population: 130
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Dance Academy, Film Acting Academy, Film Production Academy, Opera Academy, Film Visual Effects (VFX), Lacrosse Academy, Softball Academy, Farm Roots Mini School, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Ultimate Frisbee, Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer
  163 COURSES OFFERED
  View
 • Delview Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 50
  > 8-12 English, Semestered System
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ball Hockey, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Golf, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Wrestling
  150 COURSES OFFERED
  View
 • North Delta Secondary School

  > School Population: 1200
  > International Population: 30
  > 8-12 English, Semestered System
  ACADEMIES Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Ball Hockey, Badminton, Basketball, Field Hockey, Rugby, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Skiing, Wrestling, Aquatics
  167 COURSES OFFERED
  View
 • Sands Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 80
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Baseball Academy, Soccer Academy, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Wrestling, Aquatics, Cheerleading
  138 COURSES OFFERED
  View
 • Seaquam Secondary School

  > School Population: 1300
  > International Population: 65
  > 8-12 English, International Baccalaureate (IB), Linear System
  ACADEMIES Golf Academy, Softball Academy, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ball Hockey, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Aquatics
  173 COURSES OFFERED
  View
 • South Delta Secondary School

  > School Population: 1400
  > International Population: 130
  > 8-12 English, French Immersion 8 - 12, Linear System
  ACADEMIES Film Acting Academy, Film Production Academy, Golf Academy, Soccer Academy, Basketball Academy, Film Visual Effects (VFX)
  SPORTS TEAMS Ball Hockey, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Aquatics
  177 COURSES OFFERED
  View