CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
 
26 trường tiểu học của chúng tôi có từ 150 đến 475 học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến Lớp 7. Chỉ có vài học sinh ESL (Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Hai) trong các trường tiểu học của chúng tôi và nhiều trường có dưới 3% học sinh học ngôn ngữ thứ hai. Mỗi trường đều có giảng dạy ESL cho học sinh quốc tế đến đây du học (ít học sinh trong lớp). Học sinh quốc tế học tiểu học học tiếng Anh nhanh chóng vì các môi trường hội nhập hoàn toàn. Học sinh Delta rất hiếu kỳ và sốt sắng đón nhận học sinh quốc tế. Nhân viên Delta mở rộng con tim và tấm lòng của họ với học sinh trên khắp thế giới và đích thân mời các bạn đến học tại các trường của chúng tôi.