CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
 
7 trường trung học cung cấp các chương trình cấp tốc độc nhất và nhiều khóa học khác nhau cho học sinh lớp 8 đến 12. Các bạn có thể chọn những trường học khóa sáu tháng hoặc trọn năm, Các Chương Trình Xếp Lớp Cao Cấp, và các chương trình đặc biệt về thể thao cho học sinh ưu tú. Có những trường nhỏ cho học sinh nào cảm thấy thoải mái hơn trong các môi trường đó, và những trường lớn có 1,650 học sinh. Tất cả các trường đều có giảng dạy ESL, nhân viên cố vấn cá nhân, và các phối hợp viên quốc tế (phụ trách về các nhu cầu cụ thể của học sinh quốc tế). Cha mẹ quốc tế có thể theo dõi chuyện đi học và điểm hạng trong phiếu điểm của con họ qua internet trong dịch vụ “Cha Mẹ Kết Nối” miễn phí của chúng tôi. Học sinh của Delta được xếp hạng văn hóa học thuật xuất sắc trong các kỳ thi của chính quyền và hội đủ điều kiện được cấp học bổng và vào học các trường đại học quốc tế hàng đầu.
 

  Secondary Schools

 • Burnsview Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 80
  > 8-12 English, 8-12 French Immersion, Linear System
  ACADEMIES Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Water Polo, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Golf, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Aquatics
  164 COURSES OFFERED
  View
 • Delta Secondary School

  > School Population: 1600
  > International Population: 130
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Dance Academy, Film Acting Academy, Film Production Academy, Opera Academy, Film Visual Effects (VFX), Lacrosse Academy, Softball Academy, Farm Roots Mini School, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Ultimate Frisbee, Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer
  163 COURSES OFFERED
  View
 • Delview Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 50
  > 8-12 English, Semestered System
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ball Hockey, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Golf, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Wrestling
  150 COURSES OFFERED
  View
 • North Delta Secondary School

  > School Population: 1200
  > International Population: 30
  > 8-12 English, Semestered System
  ACADEMIES Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Ball Hockey, Badminton, Basketball, Field Hockey, Rugby, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Skiing, Wrestling, Aquatics
  167 COURSES OFFERED
  View
 • Sands Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 80
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Baseball Academy, Soccer Academy, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Wrestling, Aquatics, Cheerleading
  138 COURSES OFFERED
  View
 • Seaquam Secondary School

  > School Population: 1300
  > International Population: 65
  > 8-12 English, International Baccalaureate (IB), Linear System
  ACADEMIES Golf Academy, Softball Academy, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ball Hockey, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Aquatics
  173 COURSES OFFERED
  View
 • South Delta Secondary School

  > School Population: 1400
  > International Population: 130
  > 8-12 English, French Immersion 8 - 12, Linear System
  ACADEMIES Film Acting Academy, Film Production Academy, Golf Academy, Soccer Academy, Basketball Academy, Film Visual Effects (VFX)
  SPORTS TEAMS Ball Hockey, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Aquatics
  177 COURSES OFFERED
  View